68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Cách Tạo Menu Mega Đa Cấp Cho Blogger Đẹp Và Chuyên Nghiệp

VeoSpot Designer - Blog hướng dẫn thiết kế website trong 7 ngày, website bán hàng, website giới thiệu công ty

Bạn đang tìm kiếm một menu đáp ứng tất cả các kỳ vọng của một thiết kế web chuyên nghiệp và do đó bổ sung nó vào blog Blogger của bạn một cách dễ dàng và an toàn? VeoMoz sẽ giúp bạn triển khai Menu Mega đáp ứng đầy đủ, có thể hiển thị hoàn hảo trên máy tính để bàn, máy tính bảng và Điện thoại thông minh.
anh-minh-hoa-menu-mega-da-cap-cho-blogger
Ảnh minh họa Menu Mega Đa Cấp Cho Blogger

Các đặc điểm của Mega Menu đa cấp cho Blogger là gì?

Menu mega được coi là loại menu đẹp và chuyên nghiệp nhất nó tập hợp đầy đủ các chủ đề menu thường dùng nhất trong blogger hay blogspot, VeoMoz hướng dẫn chi tiết cách tạo menu mega đa cấp cho blogger và blogspot
1. Menu Đắp úng
menu-mega-da-cap-cho-blogger-trên-giao-dien-thoai
Ảnh minh họa Menu trên giao diện điện thoại

2. Menu thả xuống
anh-minh-hoa-menu-tha-xuong-cho-blogger
Ảnh minh họa menu thả xuống cho blogger

3. Menu thả xuống với hình ảnh dựa trên Thẻ Tag
anh-minh-hoa-menu-dua-tren-the-tag-blogger
Ảnh menu dựa trên thẻ tag của blogspot

4. Menu thả xuống với hình ảnh dựa trên Thẻ Tag
Menu thả xuống đáp ứng Mega với hình ảnh dựa trên Thiết kế Vật liệu của Google
Tải nhẹ
Hiển thị chính xác cho cả máy tính và điện thoại thông minh
anh-minh-hoa-4-hien-thi-chinh-xac-cho-ca-may-tinh-va-dien-thoai
Ảnh minh họa 4 Hiển thị chính xác cho cả máy tính và điện thoại thông minh

5. Menu thả xuống có 4 cột
anh-minh-hoa-5-menu-tha-xuong-4-cot
Ảnh minh họa 5 menu thả xuống 4 cột

6. Phần thả xuống, hiển thị tiêu đề, ngày tháng và hình ảnh của bài đăng, dựa trên các nhãn
anh-minh-hoa-6-menu-hien-thi-tieu-de-ngay-thang-va-hinh-anh
Ảnh minh họa 6 menu hiển thị tiêu đề, ngày hàng và hình ảnh


Menu Mega sẽ được cài đặt trong blog Blogger của tôi như thế nào?

Menu Mega được cài đặt trong mẫu Trình soạn thảo HTML, tất cả các thành phần và kiểu sẽ nằm trong HTML của mẫu. Bạn có thể xem thêm bài viết hướng dẫn cài đặt temlate blogspot trên veowix.com
Bạn có thể xem bản demo của anh ấy bên dưới

DEMO

Hướng dẫn cài đặt bằng video
đang cập nhật...
Bắt đầu cài đặt trên blogger.
1. Chuyển đến Blogger
2. Nhấp chuột vào " Mẫu "
3. Nhấp chuột vào " Chỉnh sửa HTML"
Bây giờ Trình chỉnh sửa HTML của mẫu của bạn sẽ mở ra.

Tại thời điểm này, bạn phải nhấn phím " Ctrl+F " để công cụ tìm kiếm được tích hợp ở phía trên bên phải trình chỉnh sửa của nó xuất hiện, đây là lúc bạn sẽ phải chèn mã để tìm kiếm và chèn mã tương ứng Trong trình chỉnh sửa, sau đó nhìn vào hình ảnh cho thấy công cụ tìm kiếm sẽ xuất hiện như thế nào trong trình soạn thảo HTML của mẫu của bạn và do đó bạn có thể đặt mã vào công cụ tìm kiếm tại thời điểm tôi nói tìm kiếm mã này

4. Tìm mã này ]]> </ b: skin>
5. Nhập mã CSS sau ngay bên dưới mã bạn đã tìm thấy

<!-- CSS Mega Menú  -->
<link href='https://cdn.rawgit.com/grupodelecluse/mega-menu-blogger/2c199ea2/mega-menu-s.css' rel='stylesheet'/>

6. Tìm kiếm mã này </ body>
7. Nhập các tập lệnh sau ngay phía trên mã bạn tìm thấy
<link href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='https://cdn.rawgit.com/grupodelecluse/mega-menu-blogger/09f9fb21/mega-menu-s.js' type='text/javascript'/>
8. Tìm kiếm mã này </ head> và dán mã sau vào phía trên thẻ đã tìm thấy.


<!-- JS Mega menú -->


<script type='text/javascript'>


      //<![CDATA[


function related_results_labels_thumbs(e){for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){var r=e.feed.entry[t];relatedTitles[relatedTitlesNum]=r.title.$t;try{thumburl[relatedTitlesNum]=r.media$thumbnail.url}catch(n){s=r.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),thumburl[relatedTitlesNum]=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"undefined"!=typeof defaultnoimage?defaultnoimage:"https://3.bp.blogspot.com/-PpjfsStySz0/UF91FE7rxfI/AAAAAAAACl8/092MmUHSFQ0/s1600/no_image.jpg"}120<relatedTitles[relatedTitlesNum].length&&(relatedTitles[relatedTitlesNum]=relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0,120)+"...");for(var i=0;i<r.link.length;i++)"alternate"==r.link[i].rel&&(relatedUrls[relatedTitlesNum]=r.link[i].href,relatedTitlesNum++)}}function removeRelatedDuplicates_thumbs(){for(var e=[],t=[],r=[],s=0;s<relatedUrls.length;s++)contains_thumbs(e,relatedUrls[s])||(e.length+=1,e[e.length-1]=relatedUrls[s],t.length+=1,r.length+=1,t[t.length-1]=relatedTitles[s],r[r.length-1]=thumburl[s]);relatedTitles=t,relatedUrls=e,thumburl=r}function contains_thumbs(e,t){for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r]==t)return!0;return!1}function printRelatedLabels_thumbs(e){for(var t=0;t<relatedUrls.length;t++)relatedUrls[t]!=e&&relatedTitles[t]||(relatedUrls.splice(t,1),relatedTitles.splice(t,1),thumburl.splice(t,1),t--);for(e=Math.floor((relatedTitles.length-1)*Math.random()),t=0,0<relatedTitles.length&&document.write("<h2>"+relatedpoststitle+"</h2>"),document.write('<div style="clear: both;"/><ul>');t<relatedTitles.length&&20>t&&t<maxresults;)document.write('<li><a style="text-decoration:none;'),document.write('"'),document.write(' href="'+relatedUrls[e]+'"><img src="'+thumburl[e].replace("/s72-c/","/w225-h120-c/")+'"/><div class="relatedTitles">'+relatedTitles[e]+"</div></a></li>"),t++,e<relatedTitles.length-1?e++:e=0;document.write("</ul></div>"),relatedUrls.splice(0,relatedUrls.length),thumburl.splice(0,thumburl.length),relatedTitles.splice(0,relatedTitles.length)}function removeHtmlTag(e,t){if(-1!=e.indexOf("<")){for(var r=e.split("<"),s=0;s<r.length;s++)-1!=r[s].indexOf(">")&&(r[s]=r[s].substring(r[s].indexOf(">")+1,r[s].length));e=r.join("")}for(t=t<e.length-1?t:e.length-2;" "!=e.charAt(t-1)&&-1!=e.indexOf(" ",t);)t++;return e=e.substring(0,t-1),e+"..."}function createSummary(e){var t=document.getElementById(e),r=150,s="<div><p>"+removeHtmlTag(t.innerHTML,r)+"</div></p>";t.innerHTML=s}function mycallfeatured(e){for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){for(var r=0;r<e.feed.entry[t].link.length;r++)if("alternate"==e.feed.entry[t].link[r].rel){var s=e.feed.entry[t].link[r].href;break}if(r="","category"in e.feed.entry[t]){for(var n=0;n<e.feed.entry[t].category.length;n++)r+='<a href="/search/label/'+e.feed.entry[t].category[n].term+'?&max-results=8">'+e.feed.entry[t].category[n].term+"</a> → ";n=r.lastIndexOf(" → "),-1!=n&&(r=r.substring(0,n))}var n=e.feed.entry[t].published.$t,a=n.substring(0,4),i=n.substring(5,7),n=n.substring(8,10),l=e.feed.entry[t].title.$t,d=e.feed.entry[t].author[0].name.$t,r="<a href="+s+'><div class="po_img"><img src="'+e.feed.entry[t].media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/s250-h200-c/")+'"/></div><div class="fea_con"><div class="fea_ribbon"><span>Ribbon</span></div></a><div class="tune">Tags: '+r+"</div><div class='reftitle'><h2><a href="+s+">"+l+'</a></h2></div><div class="date-header">By '+d+" → "+[,"January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"][parseInt(i,10)]+" "+n+", "+a+"</div></div>";document.write(r)}}function myrecent(e){for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){for(var r=0;r<e.feed.entry[t].link.length;r++)if("alternate"==e.feed.entry[t].link[r].rel){var s=e.feed.entry[t].link[r].href;break}var r=e.feed.entry[t].published.$t,n=r.substring(0,4),a=r.substring(5,7),r=r.substring(8,10),i=e.feed.entry[t].category[0].term,l=e.feed.entry[t].title.$t,r='<div class="po_content"><div class="po_img"><a href='+s+'><img src="'+e.feed.entry[t].media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/s110-h85-c/")+'"/></a></div><div class="fea_con"><div class="tune"><a href="/search/label/'+i+'?&max-results=8">'+i+"</a></div><h3><a href="+s+">"+l+'</a></h3><div class="date-header">'+[,"January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"][parseInt(a,10)]+" "+r+", "+n+"</div></div></div>";document.write(r)}}function update(e){for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){for(var r=0;r<e.feed.entry[t].link.length;r++)if("alternate"==e.feed.entry[t].link[r].rel){var s=e.feed.entry[t].link[r].href;break}var r=e.feed.entry[t].published.$t,n=r.substring(0,4),a=r.substring(5,7),r=r.substring(8,10),i=e.feed.entry[t].category[0].term,l=e.feed.entry[t].title.$t,r='<div class="po_content"><div class="po_img"><a href='+s+'><img src="'+e.feed.entry[t].media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/s110-h85-c/")+'"/></a></div><div class="fea_con"><div class="tune"><a href="/search/label/'+i+'?&max-results=8">'+i+"</a></div><h3><a href="+s+">"+l+'</a></h3><div class="date-header">'+[,"January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"][parseInt(a,10)]+" "+r+", "+n+"</div></div></div>";document.write(r)}}function lastupdate(e){for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){for(var r=0;r<e.feed.entry[t].link.length;r++)if("alternate"==e.feed.entry[t].link[r].rel){e.feed.entry[t].link[r].href;break}var s=e.feed.entry[t].updated.$t,n=""+s;document.write(n)}}function heading(e){document.write('<div class="heading"><div class="heading-title">Heading:</div><div class="heading-content"><marquee truespeed="truespeed" scrolldelay="30" scrollamount="1" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" direction="left" behavior="scroll" align="top">');for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){for(var r=0;r<e.feed.entry[t].link.length;r++)if("alternate"==e.feed.entry[t].link[r].rel){var s=e.feed.entry[t].link[r].href;break}var n=e.feed.entry[t].title.$t,a="<a href="+s+">"+n+"</a>";document.write(a)}document.write("</marquee></div></div>")}function showlatestpostswiththumbs(e){document.write('<div class="ctbm"><ul class="recent-posts-container">');for(var t=0;t<posts_no;t++){var r,n=e.feed.entry[t],i=n.title.$t;if(t==e.feed.entry.length)break;for(var l=0;l<n.link.length;l++){if("replies"==n.link[l].rel&&"text/html"==n.link[l].type)var o=n.link[l].title,u=n.link[l].href;if("alternate"==n.link[l].rel){r=n.link[l].href;break}}var m;try{m=n.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w365-h210-c/")}catch(f){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),m=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"https://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var h=n.published.$t,v=h.substring(0,4),p=h.substring(5,7),g=h.substring(8,10),y=new Array;if(y[1]="Jan",y[2]="Feb",y[3]="Mar",y[4]="Apr",y[5]="May",y[6]="Jun",y[7]="Jul",y[8]="Aug",y[9]="Sep",y[10]="Oct",y[11]="Nov",y[12]="Dec",document.write('<li class="recent-posts-list">'),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img class="recent-post-thumb" src="'+m+'"/></a>'),document.write('<div class="recent-post-title"><a href="'+r+'" target ="_top">'+i+"</a></div>"),"content"in n)var w=n.content.$t;else if("summary"in n)var w=n.summary.$t;else var w="";var A=/<\S[^>]*>/g;w=w.replace(A,"");var k="",_=0;if(document.write('<div class="recent-posts-details">'),1==posts_date&&(k=k+y[parseInt(p,10)]+" "+g+" "+v,_=1),1==readmorelink&&(1==_&&(k+=" | "),k=k+'<a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read more</a>',_=1),1==showcommentslink&&(1==_&&(k+=" "),"1 Comments"==o&&(o="1"),"0 Comments"==o&&(o="0"),"3 Comments"==o&&(o="3"),o='<a href="'+u+'" target ="_top"><i class="fa fa-commenting-o"></i> '+o+"</a>",k+=o,_=1),document.write('<div class="post-date">'),document.write(k),document.write("</div>"),1==post_summary)if(w.length<summary_chars)document.write("<p>"+w+"</p>");else{w=w.substring(0,summary_chars);var $=w.lastIndexOf(" ");w=w.substring(0,$),document.write("<p>"+w+"...</p>")}document.write("</div>"),document.write("</li>")}document.write("</ul></div>")}function col3(e){document.write('<div class="list"><ul class="recent-posts-container">');for(var t=0;t<posts_no;t++){var r,n=e.feed.entry[t],i=n.title.$t;if(t==e.feed.entry.length)break;for(var l=0;l<n.link.length;l++){if("replies"==n.link[l].rel&&"text/html"==n.link[l].type)var o=n.link[l].title,u=n.link[l].href;if("alternate"==n.link[l].rel){r=n.link[l].href;break}}var m;try{m=n.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w200-h150-c/")}catch(f){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),m=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"https://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var h=n.published.$t,v=h.substring(0,4),p=h.substring(5,7),g=h.substring(8,10),y=new Array;if(y[1]="Jan",y[2]="Feb",y[3]="Mar",y[4]="Apr",y[5]="May",y[6]="Jun",y[7]="Jul",y[8]="Aug",y[9]="Sep",y[10]="Oct",y[11]="Nov",y[12]="Dec",document.write('<li class="recent-posts-list">'),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img class="recent-post-thumb" src="'+m+'"/></a>'),document.write('<div class="recent-post-title"><a href="'+r+'" target ="_top">'+i+"</a></div>"),"content"in n)var w=n.content.$t;else if("summary"in n)var w=n.summary.$t;else var w="";var A=/<\S[^>]*>/g;w=w.replace(A,"");var k="",_=0;if(document.write('<div class="recent-posts-details">'),1==posts_date&&(k=k+y[parseInt(p,10)]+" "+g+" "+v,_=1),1==readmorelink&&(1==_&&(k+=" | "),k=k+'<a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read more</a>',_=1),1==showcommentslink&&(1==_&&(k+=" "),"1 Comments"==o&&(o="1"),"0 Comments"==o&&(o="0"),"3 Comments"==o&&(o="3"),o='<a href="'+u+'" target ="_top"><i class="fa fa-commenting-o"></i> '+o+"</a>",k+=o,_=1),document.write('<div class="post-date">'),document.write(k),document.write("</div>"),1==post_summary)if(w.length<summary_chars)document.write("<p>"+w+"</p>");else{w=w.substring(0,summary_chars);var $=w.lastIndexOf(" ");w=w.substring(0,$),document.write("<p>"+w+"...</p>")}document.write("</div>"),document.write("</li>")}document.write("</ul></div>")}function slider(e){document.write('<div class="flexslider"><ul class="slides">');for(var t=0;t<posts_no;t++){var r,n=e.feed.entry[t],i=n.title.$t;if(t==e.feed.entry.length)break;for(var l=0;l<n.link.length;l++){if("replies"==n.link[l].rel&&"text/html"==n.link[l].type)var o=n.link[l].title,u=n.link[l].href;if("alternate"==n.link[l].rel){r=n.link[l].href;break}}var m;try{m=n.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w622-h368-c/")}catch(f){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),m=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"https://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var h=n.published.$t,v=h.substring(0,4),p=h.substring(5,7),g=h.substring(8,10),y=new Array;if(y[1]="Jan",y[2]="Feb",y[3]="Mar",y[4]="Apr",y[5]="May",y[6]="Jun",y[7]="Jul",y[8]="Aug",y[9]="Sep",y[10]="Oct",y[11]="Nov",y[12]="Dec",document.write("<li>"),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img class="recent-post-thumb" src="'+m+'"/></a>'),document.write('<div class="slider-features"><h2><a href="'+r+'" target ="_top">'+i+"</a></h2>"),"content"in n)var w=n.content.$t;else if("summary"in n)var w=n.summary.$t;else var w="";var A=/<\S[^>]*>/g;w=w.replace(A,"");var k="",_=0;if(document.write('<div class="recent-posts-details">'),1==posts_date&&(k=k+y[parseInt(p,10)]+" "+g+" "+v,_=1),1==readmorelink&&(1==_&&(k+=" | "),k=k+'<a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read more</a>',_=1),1==showcommentslink&&(1==_&&(k+=" "),"1 Comments"==o&&(o="1"),"0 Comments"==o&&(o="0"),"3 Comments"==o&&(o="3"),o='<a href="'+u+'" target ="_top"><i class="fa fa-commenting-o"></i> '+o+"</a>",k+=o,_=1),document.write('<div class="post-date">'),document.write(k),document.write("</div>"),document.write("</div>"),1==post_summary)if(w.length<summary_chars)document.write("<p>"+w+"</p>");else{w=w.substring(0,summary_chars);var $=w.lastIndexOf(" ");w=w.substring(0,$),document.write("<p>"+w+"...</p>")}document.write("</div>"),document.write("</li>")}document.write("</ul></div>")}function cmm(e){document.write('<div class="grid-row">');for(var t=0;t<posts_no;t++){var r,n=e.feed.entry[t],i=n.title.$t;if(t==e.feed.entry.length)break;for(var l=0;l<n.link.length;l++){if("replies"==n.link[l].rel&&"text/html"==n.link[l].type){n.link[l].title,n.link[l].href}if("alternate"==n.link[l].rel){r=n.link[l].href;break}}var o;try{o=n.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w622-h368-c/")}catch(u){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),o=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"https://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var m=n.published.$t,f=m.substring(0,4),h=m.substring(5,7),v=m.substring(8,10),p=new Array;p[1]="Jan",p[2]="Feb",p[3]="Mar",p[4]="Apr",p[5]="May",p[6]="Jun",p[7]="Jul",p[8]="Aug",p[9]="Sep",p[10]="Oct",p[11]="Nov",p[12]="Dec",document.write('<div class="grid-col-3 cmm">'),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img src="'+o+'"/></a>'),document.write('<a href="'+r+'" target ="_top">'+v+" "+p[parseInt(h,10)]+" "+f+" - "+i+"</a>"),document.write("</div>")}document.write("</div>")}var relatedTitles=[],relatedTitlesNum=0,relatedUrls=[],thumburl=[];


//]]>


                </script>


 <!-- Fin JS Mega menú -->


9. Tìm mã <body> và n hập mã sau ngay phía trên mã bạn tìm thấy
Nếu bạn không thể tìm thấy mã, đừng ngần xem video, tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn tìm mã


<!-- Start Mega menú -->


<nav class='mega-menu' id='menu-1'>


<!-- menu list items container -->


<section class='menu-list-items'>


<!-- menu logo -->


<ul class='menu-logo'>


<li>


<a href='/'>


<i class='fa fa-home fa-5x'/> Menu</a>


</li>


</ul>


<!-- menu links -->


<ul class='menu-links'>


<!-- active class -->


  <li class='active'><a href='/'><i class='fa fa-home'/> Inicio</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-archive'/> Tecnología <i class='fa fa-angle-down'> </i></a>


<div class='drop-down grid-col-12 mega-list'>


<div class='grid-row'>


<div class='grid-col-2'>


<h4><i class='fa fa-file'/> Título principal 1</h4>


<ul>


<li><a href='#'> Tema 1 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 2 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 3 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 4 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 5 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 6 </a></li>


</ul>


</div>


<div class='grid-col-2'>


<h4><i class='fa fa-file'/> Título principal 2</h4>


<ul>


<li><a href='#'> Tema 1 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 2 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 3 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 4 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 5 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 6 </a></li>


</ul>


</div>


<div class='grid-col-2'>


<h4><i class='fa fa-file'/> Título principal 3</h4>


<ul>


<li><a href='#'> Tema 1 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 2 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 3 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 4 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 5 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 6 </a></li>


</ul>


</div>


<div class='grid-col-2'>


<h4><i class='fa fa-cogs'/> Contactos </h4>


<ul>


<li><a href='#'><i class='fa fa-facebook-official'/> Facebook </a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-twitter'/> Twitter </a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-google-plus'/> Google+ </a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-linkedin'/> Linkedin </a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-map-marker'/> Mapa </a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-sitemap'/> SiteMap </a></li>


</ul>


</div>


</div>


</div>


</li>


<li><a href='http://megamenuparablogger.blogspot.com/search/label/Life'><i class='fa fa-black-tie'/> Novedades <i class='fa fa-angle-down fa-indicator'/></a>


<div class='drop-down grid-col-12'>


<script style='text/javascript'>


                  var posts_no = 4;


                  var showpoststhumbs = true;


                  </script>


<script src='/feeds/posts/default/-/Life?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=cmm'/>


</div>


</li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tags'/> Etiquetas <i class='fa fa-angle-down fa-indicator'/></a>


<!-- drop down full width -->


<ul class='drop-down-tab-bar grid-col-12'>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 1 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 2 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 3 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 4 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 5 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 6 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 7 </a></li>


</ul>


</li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-newspaper-o'/> Noticias</a></li>
<li><a href='#'><i class='fa fa-paste'/> Blogger <i class='fa fa-angle-down fa-indicator'/></a>


<ul class='drop-down-multilevel'>


<li><a href='#'>Tema 1 </a></li>


<li><a href='#'>Tema 2 </a></li>


<li><a href='#'>Tema 3 </a></li>


<li><a href='#'>Tema 4 </a></li>


</ul>


</li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tasks'/> Negocios</a></li>
<li><a href='#'><i class='fa fa-cog'/> Estilo de vida <i class='fa fa-angle-down fa-indicator'/></a>


<div class='drop-down grid-col-12'>


<script style='text/javascript'>


                  var posts_no = 4;


                  var showpoststhumbs = true;


                  </script>


<script src='/feeds/posts/default/-/Novedades?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=cmm'/>


</div>


</li>


</ul>


</section>


</nav>


<!-- Fin Mega menú -->


10.  Nhập các dòng mã sau ngay bên dưới mã bạn tìm thấy
Thực hiện các thay đổi sau:
Tôi đã đánh dấu ba màu khác nhau ở những nơi bạn sẽ phải thực hiện các thay đổi khác nhau
Thay thế tất cả các ký hiệu số # được đánh dấu màu xanh lam bằng URL của một trong các mục hoặc trang của bạn
Thay thế tất cả các từ được đánh dấu màu đỏ , đối với các từ bạn muốn
Có hai hộp thả xuống sẽ hiển thị hình ảnh của bài đăng của bạn, một hộp nói Tin tức và Lối sống khác , rất cẩn thận, chúng tôi sẽ thay thế các nhãn, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:
➦ ➶Thế là xong, bấm vào Lưu mẫu và hưởng thụ thành quả.