68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Cách Tạo Menu Mega Đa Cấp Cho Blogger Đẹp Và Chuyên Nghiệp

VeoSpot Designer - Blog hướng dẫn thiết kế website trong 7 ngày, website bán hàng, website giới thiệu công ty

Bạn đang tìm kiếm một menu đáp ứng tất cả các kỳ vọng của một thiết kế web chuyên nghiệp và do đó bổ sung nó vào blog Blogger của bạn một cách dễ dàng và an toàn? VeoMoz sẽ giúp bạn triển khai Menu Mega đáp ứng đầy đủ, có thể hiển thị hoàn hảo trên máy tính để bàn, máy tính bảng và Điện thoại thông minh.
anh-minh-hoa-menu-mega-da-cap-cho-blogger
Ảnh minh họa Menu Mega Đa Cấp Cho Blogger

Các đặc điểm của Mega Menu đa cấp cho Blogger là gì?

Menu mega được coi là loại menu đẹp và chuyên nghiệp nhất nó tập hợp đầy đủ các chủ đề menu thường dùng nhất trong blogger hay blogspot, VeoMoz hướng dẫn chi tiết cách tạo menu mega đa cấp cho blogger và blogspot
1. Menu Đắp úng
menu-mega-da-cap-cho-blogger-trên-giao-dien-thoai
Ảnh minh họa Menu trên giao diện điện thoại

2. Menu thả xuống
anh-minh-hoa-menu-tha-xuong-cho-blogger
Ảnh minh họa menu thả xuống cho blogger

3. Menu thả xuống với hình ảnh dựa trên Thẻ Tag
anh-minh-hoa-menu-dua-tren-the-tag-blogger
Ảnh menu dựa trên thẻ tag của blogspot

4. Menu thả xuống với hình ảnh dựa trên Thẻ Tag
Menu thả xuống đáp ứng Mega với hình ảnh dựa trên Thiết kế Vật liệu của Google
Tải nhẹ
Hiển thị chính xác cho cả máy tính và điện thoại thông minh
anh-minh-hoa-4-hien-thi-chinh-xac-cho-ca-may-tinh-va-dien-thoai
Ảnh minh họa 4 Hiển thị chính xác cho cả máy tính và điện thoại thông minh

5. Menu thả xuống có 4 cột
anh-minh-hoa-5-menu-tha-xuong-4-cot
Ảnh minh họa 5 menu thả xuống 4 cột

6. Phần thả xuống, hiển thị tiêu đề, ngày tháng và hình ảnh của bài đăng, dựa trên các nhãn
anh-minh-hoa-6-menu-hien-thi-tieu-de-ngay-thang-va-hinh-anh
Ảnh minh họa 6 menu hiển thị tiêu đề, ngày hàng và hình ảnh


Menu Mega sẽ được cài đặt trong blog Blogger của tôi như thế nào?

Menu Mega được cài đặt trong mẫu Trình soạn thảo HTML, tất cả các thành phần và kiểu sẽ nằm trong HTML của mẫu. Bạn có thể xem thêm bài viết hướng dẫn cài đặt temlate blogspot trên veowix.com
Bạn có thể xem bản demo của anh ấy bên dưới

DEMO

Hướng dẫn cài đặt bằng video
đang cập nhật...
Bắt đầu cài đặt trên blogger.
1. Chuyển đến Blogger
2. Nhấp chuột vào " Mẫu "
3. Nhấp chuột vào " Chỉnh sửa HTML"
Bây giờ Trình chỉnh sửa HTML của mẫu của bạn sẽ mở ra.

Tại thời điểm này, bạn phải nhấn phím " Ctrl+F " để công cụ tìm kiếm được tích hợp ở phía trên bên phải trình chỉnh sửa của nó xuất hiện, đây là lúc bạn sẽ phải chèn mã để tìm kiếm và chèn mã tương ứng Trong trình chỉnh sửa, sau đó nhìn vào hình ảnh cho thấy công cụ tìm kiếm sẽ xuất hiện như thế nào trong trình soạn thảo HTML của mẫu của bạn và do đó bạn có thể đặt mã vào công cụ tìm kiếm tại thời điểm tôi nói tìm kiếm mã này

4. Tìm mã này ]]> </ b: skin>
5. Nhập mã CSS sau ngay bên dưới mã bạn đã tìm thấy

<!-- CSS Mega Menú  -->
<link href='https://cdn.rawgit.com/grupodelecluse/mega-menu-blogger/2c199ea2/mega-menu-s.css' rel='stylesheet'/>

6. Tìm kiếm mã này </ body>
7. Nhập các tập lệnh sau ngay phía trên mã bạn tìm thấy
<link href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='https://cdn.rawgit.com/grupodelecluse/mega-menu-blogger/09f9fb21/mega-menu-s.js' type='text/javascript'/>
8. Tìm kiếm mã này </ head> và dán mã sau vào phía trên thẻ đã tìm thấy.


<!-- JS Mega menú -->


<script type='text/javascript'>


      //<![CDATA[


function related_results_labels_thumbs(e){for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){var r=e.feed.entry[t];relatedTitles[relatedTitlesNum]=r.title.$t;try{thumburl[relatedTitlesNum]=r.media$thumbnail.url}catch(n){s=r.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),thumburl[relatedTitlesNum]=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"undefined"!=typeof defaultnoimage?defaultnoimage:"https://3.bp.blogspot.com/-PpjfsStySz0/UF91FE7rxfI/AAAAAAAACl8/092MmUHSFQ0/s1600/no_image.jpg"}120<relatedTitles[relatedTitlesNum].length&&(relatedTitles[relatedTitlesNum]=relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0,120)+"...");for(var i=0;i<r.link.length;i++)"alternate"==r.link[i].rel&&(relatedUrls[relatedTitlesNum]=r.link[i].href,relatedTitlesNum++)}}function removeRelatedDuplicates_thumbs(){for(var e=[],t=[],r=[],s=0;s<relatedUrls.length;s++)contains_thumbs(e,relatedUrls[s])||(e.length+=1,e[e.length-1]=relatedUrls[s],t.length+=1,r.length+=1,t[t.length-1]=relatedTitles[s],r[r.length-1]=thumburl[s]);relatedTitles=t,relatedUrls=e,thumburl=r}function contains_thumbs(e,t){for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r]==t)return!0;return!1}function printRelatedLabels_thumbs(e){for(var t=0;t<relatedUrls.length;t++)relatedUrls[t]!=e&&relatedTitles[t]||(relatedUrls.splice(t,1),relatedTitles.splice(t,1),thumburl.splice(t,1),t--);for(e=Math.floor((relatedTitles.length-1)*Math.random()),t=0,0<relatedTitles.length&&document.write("<h2>"+relatedpoststitle+"</h2>"),document.write('<div style="clear: both;"/><ul>');t<relatedTitles.length&&20>t&&t<maxresults;)document.write('<li><a style="text-decoration:none;'),document.write('"'),document.write(' href="'+relatedUrls[e]+'"><img src="'+thumburl[e].replace("/s72-c/","/w225-h120-c/")+'"/><div class="relatedTitles">'+relatedTitles[e]+"</div></a></li>"),t++,e<relatedTitles.length-1?e++:e=0;document.write("</ul></div>"),relatedUrls.splice(0,relatedUrls.length),thumburl.splice(0,thumburl.length),relatedTitles.splice(0,relatedTitles.length)}function removeHtmlTag(e,t){if(-1!=e.indexOf("<")){for(var r=e.split("<"),s=0;s<r.length;s++)-1!=r[s].indexOf(">")&&(r[s]=r[s].substring(r[s].indexOf(">")+1,r[s].length));e=r.join("")}for(t=t<e.length-1?t:e.length-2;" "!=e.charAt(t-1)&&-1!=e.indexOf(" ",t);)t++;return e=e.substring(0,t-1),e+"..."}function createSummary(e){var t=document.getElementById(e),r=150,s="<div><p>"+removeHtmlTag(t.innerHTML,r)+"</div></p>";t.innerHTML=s}function mycallfeatured(e){for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){for(var r=0;r<e.feed.entry[t].link.length;r++)if("alternate"==e.feed.entry[t].link[r].rel){var s=e.feed.entry[t].link[r].href;break}if(r="","category"in e.feed.entry[t]){for(var n=0;n<e.feed.entry[t].category.length;n++)r+='<a href="/search/label/'+e.feed.entry[t].category[n].term+'?&max-results=8">'+e.feed.entry[t].category[n].term+"</a> → ";n=r.lastIndexOf(" → "),-1!=n&&(r=r.substring(0,n))}var n=e.feed.entry[t].published.$t,a=n.substring(0,4),i=n.substring(5,7),n=n.substring(8,10),l=e.feed.entry[t].title.$t,d=e.feed.entry[t].author[0].name.$t,r="<a href="+s+'><div class="po_img"><img src="'+e.feed.entry[t].media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/s250-h200-c/")+'"/></div><div class="fea_con"><div class="fea_ribbon"><span>Ribbon</span></div></a><div class="tune">Tags: '+r+"</div><div class='reftitle'><h2><a href="+s+">"+l+'</a></h2></div><div class="date-header">By '+d+" → "+[,"January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"][parseInt(i,10)]+" "+n+", "+a+"</div></div>";document.write(r)}}function myrecent(e){for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){for(var r=0;r<e.feed.entry[t].link.length;r++)if("alternate"==e.feed.entry[t].link[r].rel){var s=e.feed.entry[t].link[r].href;break}var r=e.feed.entry[t].published.$t,n=r.substring(0,4),a=r.substring(5,7),r=r.substring(8,10),i=e.feed.entry[t].category[0].term,l=e.feed.entry[t].title.$t,r='<div class="po_content"><div class="po_img"><a href='+s+'><img src="'+e.feed.entry[t].media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/s110-h85-c/")+'"/></a></div><div class="fea_con"><div class="tune"><a href="/search/label/'+i+'?&max-results=8">'+i+"</a></div><h3><a href="+s+">"+l+'</a></h3><div class="date-header">'+[,"January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"][parseInt(a,10)]+" "+r+", "+n+"</div></div></div>";document.write(r)}}function update(e){for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){for(var r=0;r<e.feed.entry[t].link.length;r++)if("alternate"==e.feed.entry[t].link[r].rel){var s=e.feed.entry[t].link[r].href;break}var r=e.feed.entry[t].published.$t,n=r.substring(0,4),a=r.substring(5,7),r=r.substring(8,10),i=e.feed.entry[t].category[0].term,l=e.feed.entry[t].title.$t,r='<div class="po_content"><div class="po_img"><a href='+s+'><img src="'+e.feed.entry[t].media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/s110-h85-c/")+'"/></a></div><div class="fea_con"><div class="tune"><a href="/search/label/'+i+'?&max-results=8">'+i+"</a></div><h3><a href="+s+">"+l+'</a></h3><div class="date-header">'+[,"January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"][parseInt(a,10)]+" "+r+", "+n+"</div></div></div>";document.write(r)}}function lastupdate(e){for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){for(var r=0;r<e.feed.entry[t].link.length;r++)if("alternate"==e.feed.entry[t].link[r].rel){e.feed.entry[t].link[r].href;break}var s=e.feed.entry[t].updated.$t,n=""+s;document.write(n)}}function heading(e){document.write('<div class="heading"><div class="heading-title">Heading:</div><div class="heading-content"><marquee truespeed="truespeed" scrolldelay="30" scrollamount="1" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" direction="left" behavior="scroll" align="top">');for(var t=0;t<e.feed.entry.length;t++){for(var r=0;r<e.feed.entry[t].link.length;r++)if("alternate"==e.feed.entry[t].link[r].rel){var s=e.feed.entry[t].link[r].href;break}var n=e.feed.entry[t].title.$t,a="<a href="+s+">"+n+"</a>";document.write(a)}document.write("</marquee></div></div>")}function showlatestpostswiththumbs(e){document.write('<div class="ctbm"><ul class="recent-posts-container">');for(var t=0;t<posts_no;t++){var r,n=e.feed.entry[t],i=n.title.$t;if(t==e.feed.entry.length)break;for(var l=0;l<n.link.length;l++){if("replies"==n.link[l].rel&&"text/html"==n.link[l].type)var o=n.link[l].title,u=n.link[l].href;if("alternate"==n.link[l].rel){r=n.link[l].href;break}}var m;try{m=n.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w365-h210-c/")}catch(f){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),m=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"https://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var h=n.published.$t,v=h.substring(0,4),p=h.substring(5,7),g=h.substring(8,10),y=new Array;if(y[1]="Jan",y[2]="Feb",y[3]="Mar",y[4]="Apr",y[5]="May",y[6]="Jun",y[7]="Jul",y[8]="Aug",y[9]="Sep",y[10]="Oct",y[11]="Nov",y[12]="Dec",document.write('<li class="recent-posts-list">'),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img class="recent-post-thumb" src="'+m+'"/></a>'),document.write('<div class="recent-post-title"><a href="'+r+'" target ="_top">'+i+"</a></div>"),"content"in n)var w=n.content.$t;else if("summary"in n)var w=n.summary.$t;else var w="";var A=/<\S[^>]*>/g;w=w.replace(A,"");var k="",_=0;if(document.write('<div class="recent-posts-details">'),1==posts_date&&(k=k+y[parseInt(p,10)]+" "+g+" "+v,_=1),1==readmorelink&&(1==_&&(k+=" | "),k=k+'<a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read more</a>',_=1),1==showcommentslink&&(1==_&&(k+=" "),"1 Comments"==o&&(o="1"),"0 Comments"==o&&(o="0"),"3 Comments"==o&&(o="3"),o='<a href="'+u+'" target ="_top"><i class="fa fa-commenting-o"></i> '+o+"</a>",k+=o,_=1),document.write('<div class="post-date">'),document.write(k),document.write("</div>"),1==post_summary)if(w.length<summary_chars)document.write("<p>"+w+"</p>");else{w=w.substring(0,summary_chars);var $=w.lastIndexOf(" ");w=w.substring(0,$),document.write("<p>"+w+"...</p>")}document.write("</div>"),document.write("</li>")}document.write("</ul></div>")}function col3(e){document.write('<div class="list"><ul class="recent-posts-container">');for(var t=0;t<posts_no;t++){var r,n=e.feed.entry[t],i=n.title.$t;if(t==e.feed.entry.length)break;for(var l=0;l<n.link.length;l++){if("replies"==n.link[l].rel&&"text/html"==n.link[l].type)var o=n.link[l].title,u=n.link[l].href;if("alternate"==n.link[l].rel){r=n.link[l].href;break}}var m;try{m=n.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w200-h150-c/")}catch(f){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),m=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"https://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var h=n.published.$t,v=h.substring(0,4),p=h.substring(5,7),g=h.substring(8,10),y=new Array;if(y[1]="Jan",y[2]="Feb",y[3]="Mar",y[4]="Apr",y[5]="May",y[6]="Jun",y[7]="Jul",y[8]="Aug",y[9]="Sep",y[10]="Oct",y[11]="Nov",y[12]="Dec",document.write('<li class="recent-posts-list">'),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img class="recent-post-thumb" src="'+m+'"/></a>'),document.write('<div class="recent-post-title"><a href="'+r+'" target ="_top">'+i+"</a></div>"),"content"in n)var w=n.content.$t;else if("summary"in n)var w=n.summary.$t;else var w="";var A=/<\S[^>]*>/g;w=w.replace(A,"");var k="",_=0;if(document.write('<div class="recent-posts-details">'),1==posts_date&&(k=k+y[parseInt(p,10)]+" "+g+" "+v,_=1),1==readmorelink&&(1==_&&(k+=" | "),k=k+'<a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read more</a>',_=1),1==showcommentslink&&(1==_&&(k+=" "),"1 Comments"==o&&(o="1"),"0 Comments"==o&&(o="0"),"3 Comments"==o&&(o="3"),o='<a href="'+u+'" target ="_top"><i class="fa fa-commenting-o"></i> '+o+"</a>",k+=o,_=1),document.write('<div class="post-date">'),document.write(k),document.write("</div>"),1==post_summary)if(w.length<summary_chars)document.write("<p>"+w+"</p>");else{w=w.substring(0,summary_chars);var $=w.lastIndexOf(" ");w=w.substring(0,$),document.write("<p>"+w+"...</p>")}document.write("</div>"),document.write("</li>")}document.write("</ul></div>")}function slider(e){document.write('<div class="flexslider"><ul class="slides">');for(var t=0;t<posts_no;t++){var r,n=e.feed.entry[t],i=n.title.$t;if(t==e.feed.entry.length)break;for(var l=0;l<n.link.length;l++){if("replies"==n.link[l].rel&&"text/html"==n.link[l].type)var o=n.link[l].title,u=n.link[l].href;if("alternate"==n.link[l].rel){r=n.link[l].href;break}}var m;try{m=n.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w622-h368-c/")}catch(f){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),m=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"https://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var h=n.published.$t,v=h.substring(0,4),p=h.substring(5,7),g=h.substring(8,10),y=new Array;if(y[1]="Jan",y[2]="Feb",y[3]="Mar",y[4]="Apr",y[5]="May",y[6]="Jun",y[7]="Jul",y[8]="Aug",y[9]="Sep",y[10]="Oct",y[11]="Nov",y[12]="Dec",document.write("<li>"),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img class="recent-post-thumb" src="'+m+'"/></a>'),document.write('<div class="slider-features"><h2><a href="'+r+'" target ="_top">'+i+"</a></h2>"),"content"in n)var w=n.content.$t;else if("summary"in n)var w=n.summary.$t;else var w="";var A=/<\S[^>]*>/g;w=w.replace(A,"");var k="",_=0;if(document.write('<div class="recent-posts-details">'),1==posts_date&&(k=k+y[parseInt(p,10)]+" "+g+" "+v,_=1),1==readmorelink&&(1==_&&(k+=" | "),k=k+'<a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read more</a>',_=1),1==showcommentslink&&(1==_&&(k+=" "),"1 Comments"==o&&(o="1"),"0 Comments"==o&&(o="0"),"3 Comments"==o&&(o="3"),o='<a href="'+u+'" target ="_top"><i class="fa fa-commenting-o"></i> '+o+"</a>",k+=o,_=1),document.write('<div class="post-date">'),document.write(k),document.write("</div>"),document.write("</div>"),1==post_summary)if(w.length<summary_chars)document.write("<p>"+w+"</p>");else{w=w.substring(0,summary_chars);var $=w.lastIndexOf(" ");w=w.substring(0,$),document.write("<p>"+w+"...</p>")}document.write("</div>"),document.write("</li>")}document.write("</ul></div>")}function cmm(e){document.write('<div class="grid-row">');for(var t=0;t<posts_no;t++){var r,n=e.feed.entry[t],i=n.title.$t;if(t==e.feed.entry.length)break;for(var l=0;l<n.link.length;l++){if("replies"==n.link[l].rel&&"text/html"==n.link[l].type){n.link[l].title,n.link[l].href}if("alternate"==n.link[l].rel){r=n.link[l].href;break}}var o;try{o=n.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w622-h368-c/")}catch(u){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),o=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"https://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var m=n.published.$t,f=m.substring(0,4),h=m.substring(5,7),v=m.substring(8,10),p=new Array;p[1]="Jan",p[2]="Feb",p[3]="Mar",p[4]="Apr",p[5]="May",p[6]="Jun",p[7]="Jul",p[8]="Aug",p[9]="Sep",p[10]="Oct",p[11]="Nov",p[12]="Dec",document.write('<div class="grid-col-3 cmm">'),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img src="'+o+'"/></a>'),document.write('<a href="'+r+'" target ="_top">'+v+" "+p[parseInt(h,10)]+" "+f+" - "+i+"</a>"),document.write("</div>")}document.write("</div>")}var relatedTitles=[],relatedTitlesNum=0,relatedUrls=[],thumburl=[];


//]]>


                </script>


 <!-- Fin JS Mega menú -->


9. Tìm mã <body> và n hập mã sau ngay phía trên mã bạn tìm thấy
Nếu bạn không thể tìm thấy mã, đừng ngần xem video, tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn tìm mã


<!-- Start Mega menú -->


<nav class='mega-menu' id='menu-1'>


<!-- menu list items container -->


<section class='menu-list-items'>


<!-- menu logo -->


<ul class='menu-logo'>


<li>


<a href='/'>


<i class='fa fa-home fa-5x'/> Menu</a>


</li>


</ul>


<!-- menu links -->


<ul class='menu-links'>


<!-- active class -->


  <li class='active'><a href='/'><i class='fa fa-home'/> Inicio</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-archive'/> Tecnología <i class='fa fa-angle-down'> </i></a>


<div class='drop-down grid-col-12 mega-list'>


<div class='grid-row'>


<div class='grid-col-2'>


<h4><i class='fa fa-file'/> Título principal 1</h4>


<ul>


<li><a href='#'> Tema 1 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 2 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 3 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 4 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 5 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 6 </a></li>


</ul>


</div>


<div class='grid-col-2'>


<h4><i class='fa fa-file'/> Título principal 2</h4>


<ul>


<li><a href='#'> Tema 1 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 2 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 3 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 4 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 5 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 6 </a></li>


</ul>


</div>


<div class='grid-col-2'>


<h4><i class='fa fa-file'/> Título principal 3</h4>


<ul>


<li><a href='#'> Tema 1 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 2 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 3 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 4 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 5 </a></li>


<li><a href='#'> Tema 6 </a></li>


</ul>


</div>


<div class='grid-col-2'>


<h4><i class='fa fa-cogs'/> Contactos </h4>


<ul>


<li><a href='#'><i class='fa fa-facebook-official'/> Facebook </a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-twitter'/> Twitter </a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-google-plus'/> Google+ </a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-linkedin'/> Linkedin </a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-map-marker'/> Mapa </a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-sitemap'/> SiteMap </a></li>


</ul>


</div>


</div>


</div>


</li>


<li><a href='http://megamenuparablogger.blogspot.com/search/label/Life'><i class='fa fa-black-tie'/> Novedades <i class='fa fa-angle-down fa-indicator'/></a>


<div class='drop-down grid-col-12'>


<script style='text/javascript'>


                  var posts_no = 4;


                  var showpoststhumbs = true;


                  </script>


<script src='/feeds/posts/default/-/Life?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=cmm'/>


</div>


</li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tags'/> Etiquetas <i class='fa fa-angle-down fa-indicator'/></a>


<!-- drop down full width -->


<ul class='drop-down-tab-bar grid-col-12'>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 1 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 2 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 3 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 4 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 5 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 6 <i class='fa fa-angle-right fa-indicator'/>


</a></li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tag'/> Tema 7 </a></li>


</ul>


</li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-newspaper-o'/> Noticias</a></li>
<li><a href='#'><i class='fa fa-paste'/> Blogger <i class='fa fa-angle-down fa-indicator'/></a>


<ul class='drop-down-multilevel'>


<li><a href='#'>Tema 1 </a></li>


<li><a href='#'>Tema 2 </a></li>


<li><a href='#'>Tema 3 </a></li>


<li><a href='#'>Tema 4 </a></li>


</ul>


</li>


<li><a href='#'><i class='fa fa-tasks'/> Negocios</a></li>
<li><a href='#'><i class='fa fa-cog'/> Estilo de vida <i class='fa fa-angle-down fa-indicator'/></a>


<div class='drop-down grid-col-12'>


<script style='text/javascript'>


                  var posts_no = 4;


                  var showpoststhumbs = true;


                  </script>


<script src='/feeds/posts/default/-/Novedades?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=cmm'/>


</div>


</li>


</ul>


</section>


</nav>


<!-- Fin Mega menú -->


10.  Nhập các dòng mã sau ngay bên dưới mã bạn tìm thấy
Thực hiện các thay đổi sau:
Tôi đã đánh dấu ba màu khác nhau ở những nơi bạn sẽ phải thực hiện các thay đổi khác nhau
Thay thế tất cả các ký hiệu số # được đánh dấu màu xanh lam bằng URL của một trong các mục hoặc trang của bạn
Thay thế tất cả các từ được đánh dấu màu đỏ , đối với các từ bạn muốn
Có hai hộp thả xuống sẽ hiển thị hình ảnh của bài đăng của bạn, một hộp nói Tin tức và Lối sống khác , rất cẩn thận, chúng tôi sẽ thay thế các nhãn, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:
➦ ➶Thế là xong, bấm vào Lưu mẫu và hưởng thụ thành quả.

Các tính năng và cải tiến SEO tốt nhất trong các template của chúng tôi?

London is the capital city of England.

Full Schema/SEO blog

Hầu hết các mẫu blogger trên internet không hợp lệ với định dạng SEO và Schema trên thực tế, chúng được thiết kế theo cách đó ở đâu đó mà nó hỗ trợ schema.org.

nhưng các trang đăng ban đầu, trang tĩnh, trang lưu trữ và nhiều công cụ quan trọng khác có sẵn trong các mẫu blogger không được cài đặt đúng cách.

Ở đây trong Mẫu Blogger Miễn phí của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng Chức năng thẻ Meta Keywords trong các mẫu Blogger của chúng tôi, chức năng này được Tạo tự động với tiêu đề Bài đăng và Trang chủ cùng với blog của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi đã sử dụng Thẻ ALT được tạo tự động vào Hình ảnh với sự trợ giúp của Hàm jQuery để các công cụ serach hiểu đúng trang web Blogger của bạn.

Tất cả các Mẫu Blogger đều tương thích với adsense và nền tảng quảng cáo khác

Nhưng chúng tôi thiết kế các mẫu thủ công để cung cấp mọi công cụ phân loại tốt.

Định dạng vi mô/Ajax nâng cao hợp lệ

Một công cụ tuyệt vời khác là Tập lệnh Ajax được sử dụng trong Mẫu Piki Blogger vì chúng tôi đã thiết kế Chủ đề Blogger

nơi nó đáp ứng yêu cầu của người dùng rằng khung mẫu blogger phải phù hợp với tất cả các loại lỗi trong blogger

Do đó, trên internet có sẵn nhiều mẫu blogger khác nhau nhưng vấn đề nghiêm trọng là ở đâu đó tập lệnh của họ trong các mẫu blogger bị lỗi vì những lý do sau đây: -

Nếu người dùng nhập thẻ alt trong hình ảnh bài đăng sau khi xuất bản bài đăng trên blogger thì hình ảnh sẽ bị lỗi trong các bài đăng nổi bật.

Nếu người dùng sử dụng ngôn ngữ tùy chỉnh trong bài đăng trên Blogger như tiếng Hindi thuần túy, tiếng Urdu, tiếng Tây Ban Nha, v.v. Giống như các ngôn ngữ thì bài đăng nổi bật của Mẫu Blogger hoàn toàn không thể hoạt động

Nhưng chúng tôi sử dụng công cụ Ajax Mặc định mới nhất cho nguồn cấp dữ liệu/bài đăng của blogger để các mẫu Blogger của chúng tôi có thể xử lý mọi tình huống và vấn đề.

Có nhiều công cụ khác có sẵn trong các mẫu Blogger của chúng tôi như công cụ Định dạng vi mô giúp công cụ tìm kiếm hiểu đúng trang web của bạn như Thẻ tiêu đề để lập chỉ mục

Công cụ này thực sự hỗ trợ class='vcard' , class='fn' nơi nó cung cấp định dạng mở, cỡ chữ và nhận dạng từ để công cụ tìm kiếm có thể hiểu Trang web của bạn.

Trong Mẫu Blogger Cao cấp, chủ đề của chúng tôi, tất cả các công cụ hợp lệ với Định dạng vi mô như trang bài đăng, phần tác giả, ngày và giờ, tiêu đề, mọi thứ đều được phân loại thành vi định dạng trong Mẫu Blogger của chúng tôi.

Thẻ thân thiện với SEO

Chúng tôi đang cung cấp các thẻ meta SEO opg.me đồ thị mở mới nhất để tăng xếp hạng trang web của bạn và tăng cường các bài viết của bạn trong tất cả các công cụ tìm kiếm trong Mẫu Blogger của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng một số công cụ phổ biến và tốt nhất trong các mẫu blogger của chúng tôi để tăng cường trang web của bạn và lập chỉ mục trên tất cả các công cụ tìm kiếm

Mọi biểu tượng favicon xã hội, từ khóa, trình duyệt có sẵn ở phần trên cùng của mẫu blogger, tự động không cần chỉnh sửa cũng có sẵn tóm tắt và đoạn trích

Tính năng làm nổi bật chính?

Chà, có rất nhiều Featrues có sẵn, một số thứ sau đây có ở đây: -

1:) Hỗ trợ tất cả các định dạng hình ảnh như png, jpg, jpeg, wbep trong các bài viết nổi bật.

2:) Lazy Load trong hiệu ứng cuộn để giảm kích thước trang và thời gian tải.

3:) Hàm Ajax rất mạnh mẽ để tải tất cả các bài đăng {thậm chí đôi khi có những bài đăng rác không được lập chỉ mục nhưng trong Mẫu Blogger Miễn phí của chúng tôi Tải đúng cách}.

4:) Sau khi Xuất bản Bài đăng, bạn có thể Thay đổi kích thước hình ảnh bằng cách nhấn vào Trung bình, lớn, nhỏ đó (trong khi các hình ảnh mẫu khác nhau bị lỗi tại các bài đăng nổi bật).

5:) Nhãn trống trong bài đăng không tạo ra bất kỳ sự cố nào trong Bài đăng nổi bật {jQuery của chúng tôi có thể xử lý các bài đăng như vậy cho nhãn Hoàn thành tự động} .

6:) Ngôn ngữ thuần túy có thể được sử dụng trong các bài đăng nổi bật như tiếng Hindi, tiếng Tây Ban Nha, v.v.

7:) Mẫu Blogger miễn phí và Mẫu Blogger cao cấp Người dùng có thể nhận được chức năng lưu trữ bộ đệm trong thời gian thực vì chúng tôi sử dụng bộ đệm để cập nhật tự động và tải nhanh trong các mẫu blogger của chúng tôi.

8:) Các tính năng tùy chỉnh khác được cung cấp tại Trình thiết kế chủ đề bố cục.

Tải mẫu Blogger nhanh hơn

Tất cả các mẫu Blogger được thiết kế bằng biểu định kiểu CSS mới nhất của jQuery, giúp bạn tải nhanh hơn để mở trang web của mình.

Mỗi mẫu Blogger đều có Tốc độ tối thiểu 90+ theo các công cụ Pingdom, kiểm tra tốc độ ngọn hải đăng của Google, ma trận GT

{đã kiểm tra và chụp ảnh màn hình trực tiếp được đính kèm vào bài đăng} Một số người dùng gặp sự cố tốc độ chậm

Có một số yếu tố chính mà bạn cần phải tối ưu hóa

1:) xóa biểu định kiểu CSS bổ sung (phông chữ)

2:) Chúng tôi xóa các mẫu biểu mẫu plugin jquery facebook {nhưng đã thêm chức năng bình luận facebook} bạn có thể thêm sau nếu bạn cần hộp bình luận facebook

3:) Vui lòng luôn cố gắng nén tất cả hình ảnh của bạn dưới 20kb

4:) theo mặc định, Google AdSense hỗ trợ tối đa 4 đến 5 quảng cáo trên một trang {cố gắng duy trì điều này}

5:) Tối ưu hóa logo tiêu đề của bạn dưới 5 KB {tạo định dạng PNG}

6:) hiển thị tối thiểu 6 - 8 bài đăng trong phần bài đăng chính gần đây {vì đã có phân trang tiếp theo}

7:) chỉ thêm các tiện ích hữu ích Thanh bên {loại bỏ không sử dụng}

8:) sử dụng ngắt đoạn trong tất cả các bài đăng của bạn càng tốt { }

9:) cố gắng tránh sử dụng logo hình ảnh trong trang chủ {có sẵn biểu định kiểu cloudfalre hãy sử dụng chúng}

10:) Thu nhỏ các bài đăng phổ biến của bạn trong thanh bên

bằng cách áp dụng nén và tối ưu hóa này, tốc độ của bạn có thể tăng lên hơn 90 ngay cả khi bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Blogger

Paris is the capital of France.

Blogger

Paris is the capital of France.

Blogger

Paris is the capital of France.

SEO Web

Tokyo is the capital of Japan.

Blogger

Paris is the capital of France.

Blogger

Paris is the capital of France.