68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Code Credit Card Visa Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Trên Blogger Dùng Vue.js

chia sẻ miễn phí các bộ code HTML, CSS và JS cho blogger, blogspot, để giúp cho Code Credit Card Visa Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Trên Blogger Dùng Vue.js

Chào bạn! chúng ta lại gặp nhau trong buổi chia sẻ miễn phí các bộ code HTML, CSS và JS cho blogger, blogspot, để giúp cho trang web của bạn đẹp và chuyên nghiệp hơn, hôm nay VeoSpot muốn chia sẻ Code Credit Card VisaThanh Toán Thẻ Tín Dụng Trên Blogger Dùng Vue.js để bạn có thể tham khảo bộ code này nhé...

Code Credit Card Visa Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Trên Blogger Dùng Vue.js

Cách thêm Code Credit Card Visa Thanh Toán Thẻ Tín Dụng

- Các bạn thêm các bộ code sau như chúng ta hay thay thế bình thường nhé, thật ra để tạo code chạy trên web blogspot như thế cũng rất đơn giản với HTML, CSS... nhưng để lấy ID ngân hàng thì hơi phúc tạp, trong bài này mình không có lấy ID thanh toán của các ngân hàng nên nó chỉ hoạt động như 1 code bình thường, nó không có tự động chuyển khoản được.

+ Đọc thêm: Chia Sẻ Code Javascript Upload Âm Nhạc MP3 Lên Blog

- Bài này mình muốn bạn hiểu thêm về các bộ code HTML,CSS/boostrap khi áp dụng vào blogspot như thế nào? nếu bạn thực sựu chưa hiểu hết về blogspot thì có lẽ code này sẽ bị lỗi khi bạn áp dụng vaog blog của mình...

- Trước tiên chúng ta sẽ thêm thẻ link cho nó

<!-- Credit Card Form CSS -->

<link rel="stylesheet" href="css/credit-card-form.css">

- Bạn thêm thẻ code HTML cho trang blog

<div class="wrapper" id="app">

<div class="card-form">

  <div class="card-list">

    <div class="card-item" v-bind:class="{ '-active' : isCardFlipped }">

      <div class="card-item__side -front">

        <div class="card-item__focus" v-bind:class="{'-active' : focusElementStyle }" v-bind:style="focusElementStyle" ref="focusElement"></div>

        <div class="card-item__cover">

          <img

          v-bind:src="'https://raw.githubusercontent.com/muhammederdem/credit-card-form/master/src/assets/images/' + currentCardBackground + '.jpeg'" class="card-item__bg">

        </div>


        <div class="card-item__wrapper">

          <div class="card-item__top">

            <img src="https://raw.githubusercontent.com/muhammederdem/credit-card-form/master/src/assets/images/chip.png" class="card-item__chip">

            <div class="card-item__type">

              <transition name="slide-fade-up">

                <img v-bind:src="'https://raw.githubusercontent.com/muhammederdem/credit-card-form/master/src/assets/images/' + getCardType + '.png'" v-if="getCardType" v-bind:key="getCardType" alt="" class="card-item__typeImg">

              </transition>

            </div>

          </div>

          <label for="cardNumber" class="card-item__number" ref="cardNumber">

            <template v-if="getCardType === 'amex'">

             <span v-for="(n, $index) in amexCardMask" :key="$index">

              <transition name="slide-fade-up">

                <div

                  class="card-item__numberItem"

                  v-if="$index > 4 && $index < 14 && cardNumber.length > $index && n.trim() !== ''"

                >*</div>

                <div class="card-item__numberItem"

                  :class="{ '-active' : n.trim() === '' }"

                  :key="$index" v-else-if="cardNumber.length > $index">

                  {{cardNumber[$index]}}

                </div>

                <div

                  class="card-item__numberItem"

                  :class="{ '-active' : n.trim() === '' }"

                  v-else

                  :key="$index + 1"

                >{{n}}</div>

              </transition>

            </span>

            </template>


            <template v-else>

              <span v-for="(n, $index) in otherCardMask" :key="$index">

                <transition name="slide-fade-up">

                  <div

                    class="card-item__numberItem"

                    v-if="$index > 4 && $index < 15 && cardNumber.length > $index && n.trim() !== ''"

                  >*</div>

                  <div class="card-item__numberItem"

                    :class="{ '-active' : n.trim() === '' }"

                    :key="$index" v-else-if="cardNumber.length > $index">

                    {{cardNumber[$index]}}

                  </div>

                  <div

                    class="card-item__numberItem"

                    :class="{ '-active' : n.trim() === '' }"

                    v-else

                    :key="$index + 1"

                  >{{n}}</div>

                </transition>

              </span>

            </template>

          </label>

          <div class="card-item__content">

            <label for="cardName" class="card-item__info" ref="cardName">

              <div class="card-item__holder">Card Holder</div>

              <transition name="slide-fade-up">

                <div class="card-item__name" v-if="cardName.length" key="1">

                  <transition-group name="slide-fade-right">

                    <span class="card-item__nameItem" v-for="(n, $index) in cardName.replace(/\s\s+/g, ' ')" v-if="$index === $index" v-bind:key="$index + 1">{{n}}</span>

                  </transition-group>

                </div>

                <div class="card-item__name" v-else key="2">Full Name</div>

              </transition>

            </label>

            <div class="card-item__date" ref="cardDate">

              <label for="cardMonth" class="card-item__dateTitle">Expires</label>

              <label for="cardMonth" class="card-item__dateItem">

                <transition name="slide-fade-up">

                  <span v-if="cardMonth" v-bind:key="cardMonth">{{cardMonth}}</span>

                  <span v-else key="2">MM</span>

                </transition>

              </label>

              /

              <label for="cardYear" class="card-item__dateItem">

                <transition name="slide-fade-up">

                  <span v-if="cardYear" v-bind:key="cardYear">{{String(cardYear).slice(2,4)}}</span>

                  <span v-else key="2">YY</span>

                </transition>

              </label>

            </div>

          </div>

        </div>

      </div>

      <div class="card-item__side -back">

        <div class="card-item__cover">

          <img

          v-bind:src="'https://raw.githubusercontent.com/muhammederdem/credit-card-form/master/src/assets/images/' + currentCardBackground + '.jpeg'" class="card-item__bg">

        </div>

        <div class="card-item__band"></div>

        <div class="card-item__cvv">

            <div class="card-item__cvvTitle">CVV</div>

            <div class="card-item__cvvBand">

              <span v-for="(n, $index) in cardCvv" :key="$index">

                *

              </span>


          </div>

            <div class="card-item__type">

                <img v-bind:src="'https://raw.githubusercontent.com/muhammederdem/credit-card-form/master/src/assets/images/' + getCardType + '.png'" v-if="getCardType" class="card-item__typeImg">

            </div>

        </div>

      </div>

    </div>

  </div>

  <div class="card-form__inner">

    <div class="card-input">

      <label for="cardNumber" class="card-input__label">Card Number</label>

      <input type="text" id="cardNumber" class="card-input__input" v-mask="generateCardNumberMask" v-model="cardNumber" v-on:focus="focusInput" v-on:blur="blurInput" data-ref="cardNumber" autocomplete="off">

    </div>

    <div class="card-input">

      <label for="cardName" class="card-input__label">Card Holders</label>

      <input type="text" id="cardName" class="card-input__input" v-model="cardName" v-on:focus="focusInput" v-on:blur="blurInput" data-ref="cardName" autocomplete="off">

    </div>

    <div class="card-form__row">

      <div class="card-form__col">

        <div class="card-form__group">

          <label for="cardMonth" class="card-input__label">Expiration Date</label>

          <select class="card-input__input -select" id="cardMonth" v-model="cardMonth" v-on:focus="focusInput" v-on:blur="blurInput" data-ref="cardDate">

            <option value="" disabled selected>Month</option>

            <option v-bind:value="n < 10 ? '0' + n : n" v-for="n in 12" v-bind:disabled="n < minCardMonth" v-bind:key="n">

                {{n < 10 ? '0' + n : n}}

            </option>

          </select>

          <select class="card-input__input -select" id="cardYear" v-model="cardYear" v-on:focus="focusInput" v-on:blur="blurInput" data-ref="cardDate">

            <option value="" disabled selected>Year</option>

            <option v-bind:value="$index + minCardYear" v-for="(n, $index) in 12" v-bind:key="n">

                {{$index + minCardYear}}

            </option>

          </select>

        </div>

      </div>

      <div class="card-form__col -cvv">

        <div class="card-input">

          <label for="cardCvv" class="card-input__label">CVV</label>

          <input type="text" class="card-input__input" id="cardCvv" v-mask="'####'" maxlength="4" v-model="cardCvv" v-on:focus="flipCard(true)" v-on:blur="flipCard(false)" autocomplete="off">

        </div>

      </div>

    </div>


    <button class="card-form__button">

      Submit

    </button>

  </div>

</div>

</div>


- Thêm JS cho code

<!-- Vue JS -->  

<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.6.10/vue.min.js'></script>

<!-- Vue Mask JS -->

<script src='https://unpkg.com/vue-the-mask@0.11.1/dist/vue-the-mask.js'></script>

<!-- Credit Card Form JS -->

<script src="js/credit-card-form.js"></script>


- Các bạn để lại comments ở bên dưới để góp ý cùng VeoSpot.com nhé, để cùng nhau học hỏi trao đổi kinh nghiệm thiết kế blogger template....!