68 Kopakolong, Thống nhất, TP.Kon Tum 600000

14.349171, 108.007778

Code Sitemap Giống VeoBlogger.com, Code Blogspot - Thủ Thuật Blogger

Chia sẻ Code Sitemap Giống VeoBlogger.com, Code Blogspot - Thủ Thuật Blogger, blogger tips, code blogspot, Sitemap blogspot, sitemap blogger code HTML

Chào các bạn là blogger đang theo dõi veospot.com, hôm nay mình chia sẻ bộ code sitemap giống code sitemap website blog của VeoBlogger.com, bộ code hiển thị đầy đủ các thông tin như ngày tháng, label, số bài đăng...v.v...
Code Sitemap Giống VeoBlogger.com, Code Blogspot - Thủ Thuật Blogger
Các bạn chỉ cần làm theo các bước như bên dươi trong bài này là được, ngoài ra các bạn có thể tự tuỳ chỉnh khung màu và tỷ lệ hiển thị... nếu bạn biết về code HTML & CSS Xem Demo

Bước 1: Tạo trang sitemap

+ Bạn vào phần Trang sau đó tạo trang mới, cần thiết thì điền thêm vào phần khung mô tả cho...

Bước 2: Dán code bên dưới vào

  
<div id="bp_toc"></div>

<script type="text/javascript">
   var postTitle = new Array();     // array of posttitles
   var postUrl = new Array();       // array of posturls
   var postDate = new Array();      // array of post publish dates
   var postSum = new Array();       // array of post summaries
   var postLabels = new Array();    // array of post labels
// global variables
   var sortBy = "datenewest";         // js abcdoff jave linkthuthuat
   var tocLoaded = false;           // true if feed is read and ToC can be displayed
   var numChars = 250;              // number of characters in post summary
   var postFilter = '';             // default filter value
   var tocdiv = document.getElementById("bp_toc"); //the toc container
   var totalEntires =0; //Entries grabbed till now
   var totalPosts =0; //Total number of posts in the blog.
// main callback function
function loadtoc(json) {
   function getPostData() {
   // this functions reads all postdata from the json-feed and stores it in arrays
      if ("entry" in json.feed) {
         var numEntries = json.feed.entry.length;
         totalEntires = totalEntires + numEntries;
         totalPosts=json.feed.openSearch$totalResults.$t
         if(totalPosts>totalEntires)
         {
         var nextjsoncall = document.createElement('script');
         nextjsoncall.type = 'text/javascript';
         startindex=totalEntires+1;
         nextjsoncall.setAttribute("src", "/feeds/posts/summary?start-index=" + startindex + "&max-results=500&alt=json-in-script&callback=loadtoc");
         tocdiv.appendChild(nextjsoncall);
         }
      // main loop gets all the entries from the feed
         for (var i = 0; i < numEntries; i++) {
         // get the entry from the feed
            var entry = json.feed.entry[i];
         // get the posttitle from the entry
            var posttitle = entry.title.$t;
         // get the post date from the entry
            var postdate = entry.published.$t.substring(0,10);
         // get the post url from the entry
            var posturl;
            for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
               if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
               posturl = entry.link[k].href;
               break;
               }
            }
         // get the post contents from the entry
         // strip all html-characters, and reduce it to a summary
            if ("content" in entry) {
               var postcontent = entry.content.$t;}
            else
               if ("summary" in entry) {
                  var postcontent = entry.summary.$t;}
               else var postcontent = "";
         // strip off all html-tags
            var re = /<\S[^>]*>/g;
            postcontent = postcontent.replace(re, "");
         // reduce postcontent to numchar characters, and then cut it off at the last whole word
            if (postcontent.length > numChars) {
               postcontent = postcontent.substring(0,numChars);
               var quoteEnd = postcontent.lastIndexOf(" ");
               postcontent = postcontent.substring(0,quoteEnd) + '...';
            }
         // get the post labels from the entry
            var pll = '';
            if ("category" in entry) {
               for (var k = 0; k < entry.category.length; k++) {
                  pll += '<a href="javascript:filterPosts(\'' + entry.category[k].term + '\');" title="Click here to select all posts with label \'' + entry.category[k].term + '\'">' + entry.category[k].term + '</a>,  ';
               }
            var l = pll.lastIndexOf(',');
            if (l != -1) { pll = pll.substring(0,l); }
            }
         // add the post data to the arrays
            postTitle.push(posttitle);
            postDate.push(postdate);
            postUrl.push(posturl);
            postSum.push(postcontent);
            postLabels.push(pll);
         }
      }
      if(totalEntires==totalPosts) {tocLoaded=true;showToc();}
   } // end of getPostData
// start of showtoc function body
// get the number of entries that are in the feed
//   numEntries = json.feed.entry.length;
// get the postdata from the feed
   getPostData();
// sort the arrays
   sortPosts(sortBy);
   tocLoaded = true;
}
// filter and sort functions
function filterPosts(filter) {
  // document.getElementById("bp_toc").scrollTop = document.getElementById("bp_toc").offsetTop;;
   postFilter = filter;
   displayToc(postFilter);
}
function allPosts() {
   postFilter = '';
   displayToc(postFilter);
}
function sortPosts(sortBy) {
   function swapPosts(x,y) {
   // Swaps 2 ToC-entries by linkthuthuat.com
      var temp = postTitle[x];
      postTitle[x] = postTitle[y];
      postTitle[y] = temp;
      var temp = postDate[x];
      postDate[x] = postDate[y];
      postDate[y] = temp;
      var temp = postUrl[x];
      postUrl[x] = postUrl[y];
      postUrl[y] = temp;
      var temp = postSum[x];
      postSum[x] = postSum[y];
      postSum[y] = temp;
      var temp = postLabels[x];
      postLabels[x] = postLabels[y];
      postLabels[y] = temp;
   } // end swapPosts
   for (var i=0; i < postTitle.length-1; i++) {
      for (var j=i+1; j<postTitle.length; j++) {
         if (sortBy == "titleasc") { if (postTitle[i] > postTitle[j]) { swapPosts(i,j); } }
         if (sortBy == "titledesc") { if (postTitle[i] < postTitle[j]) { swapPosts(i,j); } }
         if (sortBy == "dateoldest") { if (postDate[i] > postDate[j]) { swapPosts(i,j); } }
         if (sortBy == "datenewest") { if (postDate[i] < postDate[j]) { swapPosts(i,j); } }
      }
   }
} // end sortPosts
// bai viet sitemap Vèo Blogger
function displayToc(filter) {
// this function creates a three-column table and adds it to the screen
   var numDisplayed = 0;
   var tocTable = '';
   var tocHead1 = 'TIÊU ĐÈ BÀI VIẾT';
   var tocTool1 = 'Click để xem từ trên xuống dưới';
   var tocHead2 = 'THỜI GIAN';
   var tocTool2 = 'Click để xem';
   var tocHead3 = 'CHUYÊN MỤC';
   var tocTool3 = '';
   if (sortBy == "titleasc") {
      tocTool1 += ' (descending)';
      tocTool2 += ' (newest first)';
   }
   if (sortBy == "titledesc") {
      tocTool1 += ' (ascending)';
      tocTool2 += ' (newest first)';
   }
   if (sortBy == "dateoldest") {
      tocTool1 += ' (ascending)';
      tocTool2 += ' (newest first)';
   }
   if (sortBy == "datenewest") {
      tocTool1 += ' (ascending)';
      tocTool2 += ' (oldest first)';
   }
   if (postFilter != '') {
      tocTool3 = 'Click to show all posts';
   }
   tocTable += '<table>';
   tocTable += '<tr>';
   tocTable += '<td class="toc-header-col1">';
   tocTable += '<a href="javascript:toggleTitleSort();" title="' + tocTool1 + '">' + tocHead1 + '</a>';
   tocTable += '</td>';
   tocTable += '<td class="toc-header-col2">';
   tocTable += '<a href="javascript:toggleDateSort();" title="' + tocTool2 + '">' + tocHead2 + '</a>';
   tocTable += '</td>';
   tocTable += '<td class="toc-header-col3">';
   tocTable += '<a href="javascript:allPosts();" title="' + tocTool3 + '">' + tocHead3 + '</a>';
   tocTable += '</td>';
   tocTable += '</tr>';
   for (var i = 0; i < postTitle.length; i++) {
      if (filter == '') {
         tocTable += '<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="' + postUrl[i] + '" title="' + postSum[i] + '" target="_blank" rel="nofollow">' + postTitle[i] + '</a></td><td class="toc-entry-col2">' + postDate[i] + '</td><td class="toc-entry-col3">' + postLabels[i] + '</td></tr>';
         numDisplayed++;
      } else {
          z = postLabels[i].lastIndexOf(filter);
          if ( z!= -1) {
             tocTable += '<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="' + postUrl[i] + '" title="' + postSum[i] + '">' + postTitle[i] + '</a></td><td class="toc-entry-col2">' + postDate[i] + '</td><td class="toc-entry-col3">' + postLabels[i] + '</td></tr>';
             numDisplayed++;
          }
        }
   }
   tocTable += '</table>';
   if (numDisplayed == postTitle.length) {
      var tocNote = '<span class="toc-note">VeoBlogger.Com có ' + postTitle.length + ' bài viết<br/></span>'; }
   else {
      var tocNote = '<span class="toc-note">Có ' + numDisplayed + ' bài viết theo nhãn \'';
      tocNote += postFilter + '\' Trong số '+ postTitle.length + ' tổng bài viết<br/></span>';
   }
   tocdiv.innerHTML = tocNote + tocTable;
} // end of displayToc
function toggleTitleSort() {
   if (sortBy == "titleasc") { sortBy = "titledesc"; }
   else { sortBy = "titleasc"; }
   sortPosts(sortBy);
   displayToc(postFilter);
} // end toggleTitleSort
function toggleDateSort() {
   if (sortBy == "datenewest") { sortBy = "dateoldest"; }
   else { sortBy = "datenewest"; }
   sortPosts(sortBy);
   displayToc(postFilter);
} // end toggleTitleSort
function showToc() {
  if (tocLoaded) {
     displayToc(postFilter);
     var toclink = document.getElementById("toclink");
 
  }
  else { alert("Chờ đã... TOC đang tải"); }
}
function hideToc() {
  var tocdiv = document.getElementById("toc");
  tocdiv.innerHTML = '';
  var toclink = document.getElementById("toclink");
  toclink.innerHTML = '<a href="#" onclick="scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle('+"'toc-result','blind');"+'">» Hiển thị Mục lục</a> <img src="http://chenkaie.blog.googlepages.com/new_1.gif"/>';
}</script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc" type="text/javascript"></script>
<style scoped="" type="text/css">
#comments {display:none;}
/* CSS Full Sitemap by linkthuthuat.com*/
#bp_toc {background:var(--bodyBg);color:#666;margin:0 auto;padding:10px;border-radius:4px;}
span.toc-note {padding:20px;margin:0 auto;display:block;text-align:center;font-family:'Roboto';font-weight:700;font-size:30px;line-height:normal;}
.toc-header-col1 {padding:10px;background-color:#f5f5f5;width:180px;font-family:'Roboto'}
.toc-header-col2 {padding:10px;background-color:#f5f5f5;width:70px;font-family:'Roboto'}
.toc-header-col3 {padding:10px;background-color:#f5f5f5;width:200px;font-family:'Roboto'}
.toc-header-col1 a:link, .toc-header-col1 a:visited, .toc-header-col2 a:link, .toc-header-col2 a:visited, .toc-header-col3 a:link, .toc-header-col3 a:visited {font-size:14px; font-family: Roboto
text-decoration:none;color:#aaa;font-family:'Roboto';font-weight:700;letter-spacing: 0.5px;}
.toc-header-col1 a:hover, .toc-header-col2 a:hover, .toc-header-col3 a:hover {
text-decoration:none;}
.toc-entry-col1, .toc-entry-col2, .toc-entry-col3 {background:#fdfdfd;padding:5px;padding-left:5px;font-size:89%}
.toc-entry-col1 a, .toc-entry-col2 a, .toc-entry-col3 a{color:#666;font-size:14px; font-family: Roboto}
.toc-entry-col1 a:hover, .toc-entry-col2 a:hover, .toc-entry-col3 a:hover{color:#e76e66;}
#bp_toc table {width:100%;margin:0 auto;counter-reset:rowNumber;}
.toc-entry-col1 {counter-increment:rowNumber;}
#bp_toc table tr td.toc-entry-col1:first-child::before {content: counter(rowNumber);min-width:1em;margin-right:0.5em; font-weight: 700}
td.toc-entry-col2 {background:#fafafa;}
</style>

Bước 3: Xuất bản và xem kết quả

+ Trên đây là bộ code sitemap giống code sitemap của VeoBlogger.Com